skip to Main Content

Betalingsvoorwaarden 2023

1.  De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en het hersentraining centrum

2.  Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3.  De factuur dient door de cliënt betaald te worden, tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt met desbetreffende zorgverzekeraar of derde partij.

4.  De factuur van hersentraining centrum dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.

5.  Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de hersentraining centrum gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6.  Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de hersentraining centrum gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten.

7.  Indien wij uw betaling niet, dan wel niet tijdig ontvangen bent u conform de wet buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend als percentage over de hoofdsom van de vordering, en bedragen minimaal € 40,-

– Over de eerste €2500,00 :15% met een minimum van €40,00

– Over de volgende €2501,00 (tot €5000,00):10%

8.  De BTW over de incassokosten kunnen wij niet verrekenen, zodat u bij niet tijdige betaling ook de BTW ter hoogte van 21% verschuldigd bent. Tevens zullen wij dan de reeds vervallen en nog te vervallen wettelijke/overeengekomen rente opeisen en zal de zaak uit handen worden gegeven aan Van Seggelen & Partnersgerechtsdeurwaarders te Helmond.

Back To Top